Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Fotbalový stadion

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Výpomoc na fotbalovém stadionu

Společnost ST Servis s.r.o. hledá pomocnou práci formou brigády na letním stadionu ve Valašském Meziříčí. Náplní jsou pomocné práce při správě a údržbě letního stadionu. Odměna 120 Kč/hod na DPP.

Práce vhodná pro všechny uchazeče.

V případě zájmu kontaktujte:


Mgr. Antonín Hořín, MBA

+420 776 181 886

info.letnistadion@stservis.cz

Návštěvní řád fotbalového stadionu

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do sportovního areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

1. Základní ustanovení

 • 1.1. Společnost ST Servis s.r.o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: 63322528, jako nájemce a provozovatel sportovního zařízení – Letní stadion ve Valašském Meziříčí (dále jen „Sportoviště“), vydává tento Návštěvní řád.
 • 1.2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků a sportovců, kteří do areálu Sportoviště vstupují a využívají jeho zařízení.
 • 1.3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, jejich zdraví a majetku, zajištění ochrany samotného Sportoviště a jeho vybavení.
 • 1.4. Každý návštěvník a sportovec svým vstupem do prostor Sportoviště se zavazuje dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovená tímto Návštěvním řádem a pravidly pro užívání jednotlivých sportovišť.
 • 1.5. Pořadatel akce je za podmínek dále uvedených oprávněn vydat vlastní Pořadatelský návštěvní řád upravující specifická pravidla návštěv jim pořádaných akcí. Návštěvník v takovém případě musí zachovávat pravidla obou návštěvních řádů, v případě kolize ohledně přikázaného nebo zakázaného jednání návštěvníka je návštěvník povinen se řídit ustanovením Návštěvního řádu nájemce/provozovatele.

2. Vstup a pobyt v areálu

 • 2.1. Vstupovat a pobývat ve sportovním areálu mohou organizované skupiny sportovců pouze na základě řádně zakoupené a předložené vstupenky, průkazu či obdobného dokladu (např. smlouva o podnájmu atd.).
 • 2.2. Organizovanou skupinou sportovců je myšlena jakákoli skupina dvou a více osob, která vykonává svoji sportovní činnost pod dohledem trenéra, pedagogického pracovníka či jiného vedoucího skupiny.
 • 2.3. Organizovaná sportovní skupina musí vždy předem nahlásit čas využití sportovních ploch v areálu. V případě překryvu s plánovanou aktivitou oddílů nebo členů Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí, spolek, mají oddíly nebo členové Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí vždy přednost.
 • 2.4. Vstup individuální sportovců do prostoru sportovního areálu je umožněn i bez předchozí rezervace sportovní plochy. Individuální sportovec však musí respektovat a dát přednost organizovaným sportovním skupinám. V případě velkého počtu individuálních sportovců je správce areálu oprávněn sportovní činnost v daném okamžiku regulovat.
 • 2.5. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby, Městské policie, jakož i příslušníkům Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem.
 • 2.5. Každý návštěvník a sportovec vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, Městské policie, případně policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do zařízení.

3. Povinnosti návštěvníků a sportovců v areálu

 • 3.1.Každý návštěvník a sportovec je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v prostorách Sportoviště. Dále, aby svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývající z průběhu akce, která právě probíhá.
 • 3.2.Za jednání uživatelů, návštěvníků, hostujících družstev, žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí družstev, vedoucí, pedagogové nebo osoby, s nimiž je uzavřen podnájemní/uživatelský vztah.
 • 3.3.Je nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti během souběžného užití atletického oválu/sektoru a hlavního travnatého hřiště.
 • 3.4.Každý návštěvník a sportovec je povinen dodržovat nařízení a pokyny správce areálu nebo jiného zástupce nájemce, pořadatelské a bezpečností služby, příslušníků Městské policie, Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby, apod.
 • 3.5.Odstavit kola a motorová vozidla v prostorách tomu vymezených.
 • 3.5.Každý, kdo zjistí/zpozoruje v prostorách Sportoviště jakoukoliv závadu ohrožující bezpečnost osob nebo jejich majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit správci Sportoviště.

4. Zákazy

 • 4.1.
  V prostorách Sportoviště je zakázáno:
  • 4.1.1.Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použit
  • 4.1.2.Vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
  • 4.1.3.Vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek, omezující ostatní návštěvníky
  • 4.1.4.Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha)
  • 4.1.5.Házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
  • 4.1.6.Ničit zařízení a jeho vybavení
  • 4.1.7.Pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní či jiné akce pro komerční účely, bez povolení pořádající organizace
  • 4.1.8.Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • 4.1.9.Vodění psů a dalších zvířat
  • 4.1.10.Na sedačkách určených pouze k sezení je zákaz stání, skákání, či jiné formy jejich poškozování
  • 4.1.11.V prostorách zařízení je zákaz jízdy na kole a jízda autem a parkování aut
  • 4.1.12.Vyslovovat, rozšiřovat a veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým zvykům odporující slogany či zobrazení
  • 4.1.13.Lézt či přelézat nepředpokládané stavby a zařízení, zejména branky, fasád , ploty, zdi, reklamní zařízení, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy jakéhokoliv druhu a střechy.
  • 4.1.14.Bez povolení prodávat vstupenky
  • 4.1.15.Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
  • 4.1.16.Konat svou tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Sportoviště jinou cestou, zejména odhazováním věcí.
  • 4.1.17.Zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak ztížit, popř. znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na Sportoviště a v celém prostoru Sportoviště.
 • 4.2. Nájemce nebo pořadatel může pro každou Akci dle svého uvážení rozšířit seznam zakázaných věcí uvedených v čl.4, odst. 4.1. tohoto Návštěvního řádu o další konkrétní věci v tomto článku neuvedené.

5. Pořadatelská služby

 • 5.1.Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší správci areálu nebo jiné odpovědné osobě zastupující nájemce/provozovatele areálu a pořadatelské službě.
 • 5.2.Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelně označení.
 • 5.3.Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny.
 • 5.4.Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba, Městská policie a Policie ČR.

6. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 • 6.1.Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Nájemce (provozovatel) odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru. Vlastník (provozovatel) nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
 • 6.2.Za bezpečnost a zdraví při užívání sportovišť a prostor sportovního areálu pro potřeby tělesné výchovy, soustředění apod., odpovídá příslušný pedagogický pracovník. V případě pořádání sportovních či jiných akcí je odpovědnou osobou pořadatel akce.
 • 6.3.Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.
 • 6.4.Osoby, které poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádku, mohou být bez náhrady vykázány ze Sportoviště.
 • 6.5.Pořadatel je dále oprávněn bez předchozího varování a bez nároku na vrácení vstupného vyvést ze Sportoviště jakéhokoliv návštěvníka, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako Návštěvníky, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Sportoviště.
 • 6.6.Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup.

7. Doprava

 • 7.1.V prostoru zařízení je zákaz parkování osobních a nákladních aut.
 • 7.2.Vozidla, která jsou pořadatelem vpuštěna do areálu, smí se pohybovat rychlostí max. 15 km/hodinu.
 • 7.3.V prostoru je zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích.

8. Dodatek

 • 8.1.Sportovní činnost ve sportovním areálu na jednotlivých sportovištích je upravena dílčími pokyny pro daný sport (pravidla sportoviště). Tyto pokyny jsou nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu.

9. Důležitá telefonní čísla

Evropské číslo tísňového volání 112
Záchranná služba 155
Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Zástupce provozovatele areálu : Mgr. Antonín Hořín 776 181 886
Správce Sportoviště : Dzurilla Vladimír 722 915 671

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.